Select Page

Job Seekers - Achev - Connecting Skilled Newcomers with Employers 2
Job Seekers - Achev - Connecting Skilled Newcomers with Employers 2
Freedom Heart Ukraine
Job Seekers - Achev - Connecting Skilled Newcomers with Employers

To our readers. До наших читачів

Jul 5, 2023 | Newpathway, Ukrainian National Federation, Featured

New Pathway – Ukrainian News.

Ever since its inception in 1930, the New Pathway – Ukrainian News has been at the forefront of defending the interests of the Ukrainian Canadian community. In NP-UN, every wave of Ukrainian immigration to Canada has found important information and analysis pertaining to their needs and desires. From our interaction with our readers, we know that our readership spans across our community, from those whose great-grandparents came to Canada in the 1890s to those who came to Canada yesterday.

When Russia launched the all-out war against Ukraine in February 2022, NP-UN swiftly mobilized to cover the heroic efforts of Ukrainian defenders and the sufferings of Ukrainian civilians. We consider our major mission to inform you about the efforts by Ukrainian Canadian organizations in supporting Ukraine and assisting those Ukrainians seeking refuge in Canada. From the numerous calls and emails to NP-UN from the newcomers who are already in Canada and those planning to come here, we realize that our newspaper has become the important information hub for the displaced Ukrainians. In NP-UN, they find information about social and housing assistance, education for their children, and jobs.

It’s equally important to give the Ukrainians in Ukraine and the newcomers in Canada the voice to directly inform our community about their plight, their efforts, and their hopes. We are happy to have found among those groups a number of talented professional and amateur journalists who have been informing you about the events and issues in Ukraine and in our community. Without a doubt, these correspondents have provided our community with some unique information and insights into the current Ukrainian affairs.

It is evident that NP-UN has become one of the points of connection between the Ukrainian Canadian community and the Ukrainian newcomers. Ukrainian National Federation of Canada, which is playing a significant role in assisting newcomers, has been informing them about its programs and initiatives on our pages. The newcomers are actively using these services and joining UNF branches in numbers.

We invite all Ukrainian newcomers to become active in the community and become our readers. You can find NP-UN copies in the Ukrainian Credit Union’s branches across Ontario and many Eastern European and Ukrainian retail stores in the Greater Toronto Area. Many of you visit our website regularly to find jobs, housing and other services, and to post your classified ads. We offer everyone who came to Canada since February 2022 to become our subscribers. Your first year of subscription will be on us, whether it’s our printed version (regular price $85/year or $75/year for UNF members) or the electronic version ($35/year). To bring our news and analysis to an even wider audience, UNF branches are welcome to sponsor subscriptions for their members the way UNF Edmonton does constantly.

We also invite newcomers and all other members of our community to contribute to NP-UN. We need to know your news, find out about the events in your communities, and discover your needs and ideas. This way, our community will become even more united to grow in Canada and to help Ukraine in this time of great struggle for Independence.

Новий Шлях – Українські Вісті.

З моменту заснування у 1930 році видання Новий Шлях – Українські Новини було в авангарді захисту інтересів української канадської громади. У НШ-УВ кожна хвиля української імміграції до Канади знаходила важливу інформацію та аналіз, які відповідали їхнім потребам і бажанням. З контактів з нашими читачами ми знаємо, що наші читачі представляють всю нашу спільноту, від тих, чиї прадіди приїхали до Канади в 1890-х роках, до тих, хто приїхав до Канади вчора.

Коли у лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України, НШ-УВ швидко мобілізувався для висвітлення героїчних зусиль українських захисників та страждань мирного населення України. Ми вважаємо своєю головною місією інформувати вас про зусилля українських канадських організацій щодо підтримки України та допомоги українцям, які шукають притулку в Канаді. З численних дзвінків та електронних листів до НШ-УВ від новоприбулих, які вже перебувають у Канаді, та тих, хто планує сюди приїхати, ми розуміємо, що наша газета стала важливим інформаційним центром для переселенців з України. У НШ-УВ вони знаходять інформацію про соціальну та житлову допомогу, освіту для дітей, роботу.

Так само важливо дати українцям в Україні та новоприбулим у Канаді можливість прямо інформувати нашу спільноту про їхнє становище, їхні зусилля та їхні надії. Ми раді, що серед цих груп нам вдалось знайти низку талановитих журналістів-професіоналів і аматорів, які інформують вас про події та проблеми в Україні та нашій громаді. Без сумніву, ці кореспонденти надали нашій спільноті унікальну інформацію та особисті враження про поточні українські справи.

Очевидно, що видання НШ-УВ стало однією з точок єднання української канадської громади з новоприбулими українцями. Українське Національне Об’єднання Канади, яке відіграє значну роль у допомозі новоприбулим, інформує їх про свої програми та ініціативи на наших сторінках. Новоприбулі активно користуються цими послугами та приєднуються до відділів УНО.

Ми запрошуємо всіх українських новоприбулих брати участь в житті громади та ставати нашими читачами. Ви можете знайти примірники НШ-УВ у відділеннях Української Кредитової Спілки в Онтаріо та в багатьох східноєвропейських та українських роздрібних магазинах Великого Торонто. Багато з вас регулярно відвідують наш веб-сайт, щоб знайти роботу, житло та інші послуги, а також розмістити свої оголошення. Ми пропонуємо всім, хто приїхав до Канади з лютого 2022 року, стати нашими передплатниками. Ваш перший рік передплати буде безкоштовним, чи то наша друкована версія (звичайна ціна 85 доларів на рік або 75 доларів на рік для членів УНО), чи електронна версія (35 доларів на рік). Щоб донести наші новини та аналітику до ширшого загалу, відділи УНО можуть спонсорувати передплату для своїх членів, як це постійно робить УНО Едмонтон.

Ми також запрошуємо новоприбулих та всіх інших членів нашої громади дописувати у НШ-УВ. Нам потрібно знати ваші новини, дізнаватися про події у ваших громадах і розуміти ваші потреби та ідеї. Таким чином наша громада стане ще більш згуртованою, щоб розвиватися в Канаді та допомагати Україні в цей час великої боротьби за Незалежність.

Share on Social Media

Announcement
Pace Law Firm
2/10 Years of War

Events will be approved within 2 business days after submission. Please contact us if you have any questions.

Manage Subsctiption

Check your subscription status, expiry dates, billing and shipping address, and more in your subscription account.